Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen dokumentum, az általános szerződési feltételeket – a továbbiakban: „ÁSZF” – Ambrus- Rakovics Éva egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által, a www.hrspecialista.hu; www.e-v-a.hu www.spirit4you.hu; www.szivtanoda.hu; www.eletvaltoztatoakademia.hu, www.rakovicseva.hu oldalakon nyújtott értékesítési, tanácsadói, oktatási, képzési,  klub és egyéb fejlesztő szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének tagi, felhasználói, megrendelői, vásárlói feltételeit szabályozza.


A Szolgáltatást nyújtó:

Név:                                                   Ambrus-Rakovics Éva Egyéni Vállalkozó

Székhely:                                           1027 Budapest, Bem József utca 9.

Statisztikai számjel:                          67418411 – 7022 – 231 – 01

Nyilvántartási szám:                        50203916

Felnőttképzési Engedélyszám:       E/002004/2019

Lajstromszám:

Adószám:                                           67418411 – 1 – 41

Számlaszám:                                     11600006-00000000-2353189

Email cím:                                          rakovicseva@gmail.com

Telefonszám:                                    +36-30-758-1331

 

A Szolgáltatások leírása

A Szolgáltató elsősorban a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyével, általuk nyilvántartott képzéseit, mint saját szellemi tulajdonát tanítja, továbbá ezen módszerek alkalmazásával egyéni konzultációkon személyes és üzleti jellegű tanácsadói szolgáltatást biztosít.

A Felnőttképzési rendszeren belül oktatásokat végez, általa nyújtott szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható tárgyalástechnikai, emberismereti, önismereti, személyügyi, életmóddal és emberi érzelmekkel kapcsolatos ismereteket, továbbá humán erőforrással kapcsolatos képzést biztosít.

Tájékoztató és oktató videókat, egyéb írásos esettanulmányokat, tananyagokat, könyveket, élő rendezvényeket, előadásokat, illetve ezekhez kedvezményes hozzájutási lehetőségeket oszt meg a Szolgáltatást igénybe vevőkkel, Szerződőkkel, Felhasználókkal, Fogyasztókkal, Megrendelőkkel és Tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

Fogyasztónak, Tagnak, képzésben résztvevőnek minősül, azaz szolgáltatást kipróbálónak minősül 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a regisztráció után minden magán, vagy jogi céget képviselő személy.


Felhasználó és Tag
lehet minden 18. életévét betöltött és cselekvőképes személy; vagy gazdálkodó szervezet esetén a gazdálkodó szervezet képviselője; a saját vagy a képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatok és elérhetőségek megadásával regisztráló. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Szolgáltató a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Az ingyenesen elérhető tartalmakat regisztráció nélkül is igénybe lehet venni, ezekre is érvényes a későbbiekben taglalt „Szerzői jog”.

A Szolgáltatás célja, hogy a Tagokat, képzésben, szolgáltatásban résztvevőket  megismertesse az általa ajánlott különleges módszerekkel, amelyeknek köszönhetően az egyén komfortosan és önmagával harmóniában, egészségesen, hatékonyan képes működni, és képessé válik megoldani problémáit, továbbá ebben másoknak is segítségére tud lenni. Ezen professzionális tanácsadói területek mellett, a humán erőforrással kapcsolatos legújabb trendjeivel és módszereivel, online marketing eszközökkel, vállalkozói tudással, gondolkodásmóddal ismerteti meg Tagokat, melyeket a Tagok saját tevékenységük során is alkalmazhatnak.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza Szolgáltatót a szolgáltatás keretében személyes és üzleti jellegű konzultációk megtartásával, szakmai segítség biztosításával, tanácsadások nyújtásával, képzések, oktatási előadások megtartásával, rendezvényeken való megjelenés biztosításával, a tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő eszközök rendelkezésre bocsátásával személyesen, vagy online formában. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, online/offline egyéb tananyagok, könyvek), valamint a Szolgáltató által később elkészített és közzétett anyagok is.

A termékek és a szolgáltatások ára forintban van meghatározva és nettó, azaz ÁFA-mentes megjelenéssel szerepelnek.

A szerződés létrejötte, tartama

a, Honlapon történő regisztrációval a Felek között szerződés jön létre. A Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat, esettanulmányokat, blog cikkeket tesz közzé a honlapon, Facebook oldalán, vagy a Salesautopilot Kft. levélküldő szoftverének segítségével, e-mailben. Ehhez kapcsolódóan Szolgáltatói szerződését és Adatkezelői tájékoztatóját a feliratra kattintva ellenőrizheti. Például: személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között egyértelműen ráutaló magatartással, a „Megrendelem” vagy „Jelentkezem” (illetve ehhez hasonló, egyértelmű megnevezéssel rendelkező) gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Ennek kapcsán Tag, egyértelmű kötelezettséget vállal a leírásban megadott „egyéb szolgáltatás” díjának megfizetéséért, Szolgálttó pedig köteles legjobb tudása szerint az adatlapon, értékesítési oldalon feltüntetett tartalmat biztosítani. Minden egyes alkalommal egyedi megrendelési lehetőséget biztosít Szolgáltató, ahol az ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozatot lehetővé teszi elolvasásra és elfogadásra, vagyis a megrendelő önszántából nyilatkozhat adatai kezeléséről (pipálható rubrika) az ügy lebonyolítása érdekében. Külön lehetőséget biztosít Szolgáltató a marketing és információ átadása céljából küldött hírlevelek küldésének választhatóságára.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások és termék adatlapok, megrendelési lehetőségek nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

b, A képzésekre külön Felnőttképzési szerződést kötnek a Felek, a Pest Megyei Kormányhivatal rendeletei alapján.


INTERNETEN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS, ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYLÉSE, FOLYAMATA

 • Regisztráció:

A Honlapokon hirdetett egyes Szolgáltatások megrendelése regisztráció után lehet­séges. A regisztráció önkéntes. A Felhasználó, Tag a regisztráció során meg­adja személyes adatait, és Szolgáltatót feljogosítja azok tárolására. A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével feljogosítja Szolgáltatót arra, hogy a jelentkezéskor hatályos adatait, illetőleg a jelentkezéskor megadott más adatait eltárolja, leiratkozásig azt kezelje. Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait abból a célból tárolni, hogy az, Szolgáltatóval kapcsolatos igényeit érvényesíthesse.

Szerződő a Weboldalakon a Szolgáltatás használatára irányuló regisztráció megerősítését követően, a további adatok megadásakor fogadja el jelen Szerződés rendelkezéseit a jelölőnégyzet megjelölésével majd a mentés gombra történő kattintással, ami egyben a szerződés létrejöttének minősül. Felek jelen Szerződésben megfogalmazott jogai és kötelezettségei ezt követően a szerződés megszűnéséig fennállnak.

A Felhasználó a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve törölheti.

A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Felhasználó, Tag felelős. Amennyiben Szolgáltatónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén Szolgáltató jogosult a regisztrált Felhasználó által leadott jelentkezéseket törölni.

A Honlapok használata során, amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatást kíván megrendelni, önkéntesen megadott adatokra van szükség. Ilyenek a vezeték- és keresztnév, az email cím, a szállítási cím, a számlázási cím, a telefonszám.

A Honlapokon való böngészéshez, a szöveges tartalmak meg­jelenítésé­hez külön regisztráció nem szükséges.

A Felhasználó bármely és minden egyes regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználóval kapcsolatba lépjen, eseten­ként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. Szolgáltató a Felhasználókat kereskedelmi jellegű ajánlatokkal hírlevél, Facebook eseménymeghívás, személyes email, ritkán telefonos hívás útján keresi meg, melyek fogadásához felhasználó a regisztrációval automatikusan és kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulását Felhasználó bármikor visszavonhatja a hírlevél végén lévő, leiratkozásra szolgáló link segítségével, Szolgáltatónak írt e-mailben vagy telefon­hívással, illetve személyesen Szolgáltató telephelyén.

Szolgáltató vállalja a felelősséget, hogy egyéb, vagy váratlan, fel nem tüntetett témában nem keresi, illetve azt is, hogy semmilyen váratlan költség Tagot nem terheli. A megrendelt terméket Tag bankkártyával, és átutalással is kifizetheti, ahogy ez a termék adatlapján minden esetben egyedileg szerepel.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a felhasználó által megadott adatoknak, hiánytalannak és valósnak kell lenniük, mindemelett a regisztráló felelősséget vállal, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 • Megrendelés:

A Szolgáltatások meg­rendelésére minden olyan természetes és jogi személy jogosult, aki a jelen Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az internetes megrendelés elküldésével Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az Üzemeltető Adatvédelmi nyilatkozatában és adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megismerte és elfogadja, és az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felnőttképzési rendszerben található oktatási rendszerekhez külön szerződéskötés szükséges. Annak elolvasása, ahhoz tartozó adatok megadása, speciális jelentkezési mód betartása, a törvény előírásainak megfelelően szükséges.

Az interneten történő megrendelés esetén a Szolgáltatások jellemzőiről és felhasználásáról a felhasználó a Honlapok vonatkozó aloldalain kaphat részletes információt. A vételár a kiválasztott Szolgáltatás leírásában, és/vagy a megrendelői űrlapon kerül feltüntetésre. A megjelenített árak forintban értendők, és ÁFA mentesen, nettó értékben szerepelnek.

A Szolgáltatás kiválasztása után a „Jelentkezem”/”Megrendelem” gomb megnyomásával indítható a megrendelés. A megrendelés során Szolgáltató által kért adatokat szükséges megadni. A „Jelentkezem”/”Megrendelem” gombra kattintva a Szolgáltatás megrendelése véglegessé válik.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat mindenkor betartva, üzleti, versenytilalmi, pénzügyi vagy más bizalmi, ill. konkurenciavédelmi vagy szakmai okból egyes érdeklődőknek ne nyújtsanak bizonyos Szolgáltatásokat. Ebben az esetben a Szolgáltató erről tájékoztatja a megrendelőt. Így előfordulhat, hogy a honlaplátogató az adott Szolgáltatótól nem tud megrendelni Szolgáltatást (egyéni foglalkozást, csoportos programon való részvételt, infóterméket). Ilyen esetben a Szolgáltató vagy nem küld díjbekérőt a megrendelés után, vagy az automatikusan kiküldött díjbekérő alapján esetleg már befizetett szolgáltatási vagy termékdíjat a Szolgáltató visszautalja a Felhasználó részére.

A Szolgáltató az ár változtatás jogát fenntartja. A módosítások a Honlapokon és megrendelői űrlapokon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek életbe. A módosítás a helyesen kitöltött megrendelést követően visszaigazolt termékekre nem vonatkozik.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Az akciók a készlet erejéig, vagy az akció időtartamáig, annak közlése szerint érvényesek. A Szolgáltató, a Tag megrendelésének beérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást visszaigazolni. Amennyiben a vissza­igazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik, megszűnhet.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét bármely okból nem tudja teljesíteni, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Részben történő teljesítésre kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Minden eredeti megállapodástól való eltérés esetén Tagot Szolgáltató a legmegfelelőbb kereskedelmi magatartással kárpótolja.

A megrendelés során a Felhasználó köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a Szolgáltatást.

Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, téves teljesítésből eredő kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az ebből adódó költségeket a Felhasználónak minden esteben szükséges megtérítenie.

 • Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat, megrendeléseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja, azok számláját továbbítja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra, mellyel a Szerződő Felek között a Szolgáltatási Szerződés létrejön.

 • A Tagság részvételi díjának mértéke és az ingyenes próbaidőszak lejárta

A Szolgáltató 7 illetve 20 napig (ajánlati oldalon szereplő leírás szerint) próba Klub TAGSÁGOT biztosít Tagnak, Felhasználónak. Ennek lejártakor, a tagság nyújtásáért havonta Ft-ban, az aktuális áraknak megfelelően, azaz határozott megbízási díjra jogosult azzal, hogy a szerződés megkötését követő 7, vagy 20 naptári napon a Szolgáltató ingyen nyújtja a fenti Szolgáltatását (a továbbiakban: „Ingyenes próbaidőszak”). A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza. A próbaidőszak lejárata előtt Tag bármikor lemondhatja tagsági viszonyát, levélben, e-mailben, vagy személyesen Szolgáltató telephelyén.

 • A megbízási díj teljesítése

A regisztráció, megrendelés során a jelentkezőnek, Tagnak meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. Egyéb esetben, átutalásra is jogot formálhat, ha a termék adatlapján ez szerepel. Minden alkalommal, minden terméknél, szolgáltatásnál ez változhat. Szolgáltató mindig feltünteti a fizetés módjának lehetőségeit.

Kártyás fizetés esetén: A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a SimplePay szolgáltatásait veszik igénybe.

Tag, Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató Honlapjain, mint kártya elfogadó helyeken,  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre kizárólag a számlázáshoz szükséges adatokat tartalmazza.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff .

Az ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül jogosult levonni a Tag bankkártyájáról, melyhez a Tag előzetesen adatmódosító űrlapon keresztül hozzájárul.

 • Számlázás és kamat

A megbízási díj levonását, a weboldalon megrendelt szolgáltatás, termék díjának levonását követően Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a tanulói fiókon keresztül vagy/és e-mailben juttat el a Taghoz, a Számlázz.hu fiók igénybevételével. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. Számázz.hu fiók további ismertetőit itt lehet elolvasni:  https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/, https://www.szamlazz.hu/aszf/

Felek megállapodnak abban, hogy a számla teljesítési határidejét követő 5 (öt) naptári nap kamatmentes, de amennyiben a teljesítési határidő további késedelmet szenved, úgy Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésének napától visszahatóan, 10 (tíz) % kamatot jogosult felszámítani és érvényesíteni, mint ügyleti kamatot.

A fizetési késedelemnek a számla teljesítési határidejétől számított 30 naptári napja jelen szerződés bontó feltétele.

 • Képzés, vizsgák, értékelés, bizonyítvány, egyéb szakmai feltételek

A szervezett képzésben résztvevő hallgatók előzetesen weboldalon, hírlevélben és Facebookon közölt módokon és egyedi megállapodások szerint jelentkeznek.  A képzések általában maximális létszámmal indulnak, az előzetesen meghirdetett, vagy közölt lehetőségek alapján, így aki felvételt nyert, az kezdettől a záróvizsgáig tanulói státuszban lesz.

Tanulók a képzés végén záróvizsgát tesznek. Közben pedig a Modulok, témák végén részvizsgákat tehetnek, vagy szóbeli és írásbeli számonkérésben részesülnek az adott témakörökből. Elméleti számonkérés minden napon történik, gyakorlati, vagy írásbeli vizsga pedig leginkább a tanfolyam végén lehetséges. Mindezek a Képzéshez tartozó leírásban Tanfolyamonként szerepelnek.

A záróvizsga feltételei: A Képzésen való minimum 80%-os részvétel. A hiányzó 20% (ha van ilyen) hanganyagon történő pótlására van lehetőség. A hanganyagot a megfelelő diszkrécióval és titoktartással kell kezelni. Lásd Etikai Kódex. Online tanfolyam esetén a videók nézettségi aránya számít, amelyet Szolgáltató ellenőrizni képes.

A Hallgatónak joga van bármikor abbahagyni tanulmányait, amit  köteles írásban bejelenteni és megindokolni. Ebben az esetben viszont Képzést végzőt kárpótlási díj illeti meg, mert tanulónak a Képzés teljes időszakára biztosította a helyet, és azt más módon pótolni nem tudja. Ez a kárpótlás az elmaradt órák díjának 50%-a.

Képzést adó jogosult azonnali hatállyal felmondani a megállapodást, abban az esetben, ha egy hallgató viselkedésével folyamatosan zavarja a Képzés menetét, vagy rasszista, ítélkező, szélsőséges megnyilvánulásaival megbotránkoztatja, megbántja csoporttársait, esetleg személyes, vagy szakmai okokból nem tud az oktatókkal együttműködni, a képzésbe integrálódni. Továbbá, ha az Etikai Kódex ellen bármelyik pontban megnyilvánul, vagy cselekszik.

Amennyiben a csoport létszáma kritikus alá csökken (4-5 fő, vagy 50% alá), Képzést adó dönthet a Képzés időpontjainak elhalasztásáról, vagy akár a Képzés félbeszakításáról. Ezekben az esetekben a jelentkezők, illetve hallgatók felé Képzést adónak költség-, illetve kártérítési kötelezettsége nincs. Képzést adó dönthet azonban úgy, hogy a megmaradt hallgatókat más módon, egyéb szakmai képzéssel kárpótolja.

Képzést adó törekszik az előre meghirdetett Képzések időpontjait betartani, és fenntartja magának a jogot az esetleges változtatásra. Ilyen esetekben a hallgatókat a lehető legrövidebb időn belüli értesíti. Minden változást minimum 80%-osan kell a csoportnak elfogadnia. A napi időbeosztást Képző előre igyekszik Tanulónak megadni, és fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett 8 óra helyett több tanulói időt biztosítson, illetve a szüneteket a többség igényeihez igazítsa.

Ha egy Tanfolyam Képzést adó miatt marad el (előadó váratlan betegsége, orvosi kezelése, közlekedési akadályok, sztrájk, stb. esetén), a előadó köteles gondoskodni a Képzés pótlásáról a lehető legrövidebb időn belül, mégpedig a hallgatók igényeinek maximális figyelembe vételével, azaz olyan időpontra kitűzni, amely a hallgatók döntő többségének megfelel. A hallgatók többségének döntése miatt esetlegesen hátrányos helyzetbe került hallgatókkal szemben Képzést adónak kártérítési kötelezettsége nincs. Mindezek mellett és helyett a személyes részvételt választó Tanulónak teljes értékű online képzési felület megnyitása is megfelelő kárpótlás.

A hallgató által elmulasztott modul pótlási lehetőségének biztosítására Képzést adó nem kötelezhető, azonban hangfelvételek biztosításával a részvétel helyettesíthető.

A részvételt jelenléti íven követjük, így a hiányzások is pontosan rögzítésre kerülnek.

A Képzések értékelése: megfelelt/nem felelt meg

A Tanúsítvány feltételei: megfelelt minősítésű záróvizsga és 80 %-os részvétel

Felmondás

 • Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a tanulói fiókon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az rakovicseva@gmail.com email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. De Szolgáltató bármely egyéb írásos formában is befogadja a felmondást.

 • Felmondás az ingyenes próbaidőszak alatt

 A fogyasztónak nem minősülő Tag az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. E-mailben, vagy Szolgáltató megjelölt telephelyén.
A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti.

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

 • Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

A felmondás történhet továbbá a IV./f, pontban leírtak alapján, azokra való hivatkozással.

 • Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi. Továbbá a fentebb említett módon a szerződés ellehetetlenedik.


Kártérítési felelősség kizárása – továbbá a Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szolgáltatót nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a tananyagok, a weboldalak, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 500 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

A Honlapokon Szolgáltató által közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, tartalmak, a honlapok megjelenése, dizájnja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logók, kereskedelmi megnevezések) Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik.

A Szolgáltatások leírásaiban található tartalmak a Szolgáltatók szellemi tulajdonát képezik. Szigorúan tilos a Honlapokon, könyvekben, tananyagokban található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt Szolgáltató a Honlapokon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. Ez a tilalom vonatkozik különösen a Honlapokon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó- és hanganyagokra. Szigorúan tilos a Honlapok tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.

Nem jelenti a fenti előírások megsértését, amennyiben harmadik személy a Honlapon található oldalak és bejegyzések közül egyet vagy többet az erre szolgáló link alkalmazásával a program vagy a promóciós anyag hirdetése céljából saját honlapjára átvesz, vagy azt más módon elérhetővé teszi.

Az Affiliate programban való együttműködés külön megállapodás szabályozza.

A Felhasználó a Honlapok tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. Ebben az esetben sem jogosult azonban a lap így többszörözött részé­nek további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kár megtérítését.

Amennyiben a Honlapok tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon Szolgáltató engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, akkor először felszólítást küldünk a jogellenes magatartása befejezésére kérve őt. Amennyiben erre 8 napon belül nem érkezik érdemi válasz, a jogtalan felhasználónak az észlelés napjától számítva másolt oldalanként napi 20.000, azaz napi húszezer HUF összegű kötbért számlázunk. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a Felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér-megállapodást.

Teljességi záradék

A jelen szerződés a felnőttképzésekre kötött eseti szerződések tartalmával együttesen értelmezendő.

Az interneten kötött szerződések esetén a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

A szerződés hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére a szerződő felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: rakovicseva@gmail.com címre. Tag, képzést, szolgáltatást igénybe vevő, illetve a vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a vásárlók panaszkezelésére hivatott szervekhez is fordulhat.

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://bekeltet.hu/elerhetosegek/
Továbbá az Európai Bizottságok szervezetei ezen a linken elérhetőek:  https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hu

A Szolgáltató által igénybevett tárhely szolgáltató adatai:

https://tarhely.eu/aszf/  https://tarhely.eu/kapcsolat/

Üzemeltető: Tárhely.Eu. Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetök a weboldalakon, az aktuális oldal ASZF fülén, linkjén.

Szolgáltató minden hatályos, területére, tevékenységére bármilyen módon hatással rendelkező jogszabályt, rendelkezést és törvényt a legjobb tudása szerint betart és tiszteletben tart. Saját Etikai Kódex áll rendelkezésére, amelyet minden weboldalán a láblécben Tagok elérhetnek, letölthetnek, elolvashatnak.

2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

 

1.sz. melléklet:

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztók számlázási adatai:

 

Kelt: ………………………., ………….., ……, ……

 

A fogyasztó(k) aláírása:

 

 

………………………………………………………………………………

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)